Nagyvállalatok kötelező energetikai auditálása

Minden nagyvállalat köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni.

A szabályozás részletei

Ismerje meg az előírás törvényi hátterét és a szakértői vizsgálat tudnivalóit!

Törvényi előírás

A nagyvállalatok számára kötelező energetikai auditálást az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szabályozza. Az előírás értelmében a kötelezettségi körbe tartozó nagyvállalatoknak energetikai auditálást kell lefolytatniuk a szervezet épületállományára és technológiai folyamataira vonatkozóan, négy éves időszakonként. A 2015. évi LVII. törvényben van rögzítve az auditálásra vonatkozó kötelezés, az érintett cégek köre és az esetleges mentességek.

A törvényben nem tárgyalt kérdéseket a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet részletezi.

Az auditra kötelezett nagyvállalatok köre

Az auditálási kötelezettség minden nagyvállalatra vonatkozik. A törvény értelmében nagyvállalatnak minősül minden vállalkozás, amely nem tartozik a kis-és középvállalkozások körébe. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a státusz törvényben rögzített feltételeit. A kis-és középvállalkozás definícióját a 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvtv.) 3 §-a tartalmazza. Az értékek megállapítása során figyelembe kell venni a partner-, vagy kapcsolódó vállalkozásokat a hivatkozott  Kkvtv. 5 § (5)-(9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Foglalkoztatottak Éves nettó árbevétel Mérlegfőösszeg STÁTUSZ
< 250 fő ≤ 50 M EUR ≤ 43 M EUR KKV
< 250 fő ≤ 50 M EUR > 43 M EUR KKV
< 250 fő > 50 M EUR ≤ 43 M EUR KKV
< 250 fő > 50 M EUR > 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő ≤ 50 M EUR ≤ 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő ≤ 50 M EUR > 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő > 50 M EUR ≤ 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő > 50 M EUR > 43 M EUR Nagyvállalat

Mentesség

Ha a vállalkozás ISO 50001 szabványnak » megfelelő energiagazdálkodási rendszert működtet, akkor mentesül a kötelezettség alól. Ebben az esetben a vállalat feladata a hatósági regisztráció, és az érvényes ISO tanúsítvány megküldése a MEKH-nek.

A nagyvállalat feladatai

A vállalati auditot négyévente kell lefolytatni, egy megfelelő jogosultsággal rendelkező független szakértő bevonásával. Az auditort szabadon választhatja meg a vállalkozás, aki megbízásos jogviszonyban folytatja le a vizsgálatot. A vizsgálat tárgya a termeléshez használt építmények, illetve a tevékenység technológiai és logisztikai folyamatai.

MEKH Regisztráció kötelezettség: a nagyvállalat köteles minden év június 30-áig a MEKH internetes felületén regisztrálni.

Mulasztási szankció: A regisztráció késedelmes, vagy nem teljesítése esetén egymillió forintig terjedő bírság szabható ki. A bírság összegének megállapítása a nettó árbevétel illetve a mérlegfőösszeg figyelembevételével történik.

Adatszolgáltatási kötelezettség a hatóság felé: a vállalat köteles a MEKH részére adatszolgáltatást teljesíteni a megelőző évben megvalósított energiahatékonysági intézkedésekről, energiafelhasználási adatairól, valamint a tervezett energiahatékonysági intézkedésekről és megvalósulásuk tervezett időpontjáról. Az adatszolgáltatási kötelezettség tartalmáról és formájáról külön rendelet határoz.

Mulasztási szankció: A fenti adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése, vagy késedelmes teljesítése esetén a Hivatal a vállalatot egymillió forintig terjedő pénzbírsággal sújtja. A bírság ismételten kiszabható. A bírság összegének megállapítása a nettó árbevétel illetve a mérlegfőösszeg alapján történik.

A nagyvállalati audit célja, várható eredmények

A nagyvállalati energetikai audit stratégiai célja a gazdasági szereplők versenyképességének előmozdítása és az energiatudatos vállalatirányítás terjesztése. A vállalati audit pénzben kifejezve számszerűsíti az energiahatékonysági potenciált (potenciális megtakarításokat), és elemzi, hogy a lehetséges korszerűsítő beruházástól mekkora megtakarítás várható. A potenciális megtakarítások kiaknázásához szükséges intézkedéseket három csoportban tárgyalja:

 • beruházást nem igénylő (egyszerű)
 • támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális)
 • jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes)

Mi az energetikai audit?

Az energetikai audit szabványban meghatározott módszerrel elkészített elemzés, amely részletesen feltérképezi a vizsgálat tárgyának energiafelhasználási profilját. Az energetikai audit egy független szakértő (auditor ») által készített szakvélemény, amely objektív módon határozza meg az összes felhasznált energia mennyiségét, majd ez alapján egyedi javaslatot tesz az energiahatékonyság növelésére. Az energiaauditot egy műszaki és egy vezetői összefoglaló dokumentálja. Előbbi a rendszerek energiahatékonysági szempontú műszaki leírása, amely minden kiinduló adatot és számított eredményt tartalmaz. Utóbbi gazdaságossági szemlélettel jellemzi a megvizsgált rendszereket, és döntés-előkészítő anyagként vázolja a fejlesztési lehetőségeket. Általános tapasztalat, hogy a vizsgálat által feltárt energiahatékonysági problémák egy része költségráfordítás nélkül is orvosolható, így a szakértő bevonásának költsége rövid időszak alatt megtérül.

Tartalma

Az energetikai audit a mért és számított adatok alapján feltérképezi a vállalat teljes energiafogyasztási profilját, és arról részletes beszámolót ad. Kiterjed az épületek, létesítmények és az ipari műveletek energiafogyasztásának részletes felülvizsgálatára. A vizsgálat a logisztikai folyamatokra is kötelezően kiterjed. Az energiaaudit megbízható képet ad a gazdasági szereplő általános energiahatékonyságról, az alábbi tartalommal:

 • az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározása
 • a fogyasztási trendek, lekötött kvóták
 • az energiapazarlási pontok megkeresése és bemutatása
 • a költséghatékonyabb energiafelhasználási módok feltárása és elemzése, a fejlettebb üzemeltetési eljárások bemutatása
 • a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségei

Jogszabályok, rendeletek

 • A témára vonatkozó legmagasabb szintű jogszabály a 2015. évi 57. törvény az energiahatékonyságról.
 • 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról.
 • 26/2015. (V. 26.) NFM rendelet az energiaauditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról.
 • 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet az energiaauditor személyek és szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.
 • Az EU energiahatékonysági szabályozása: 2012/27/EU irányelv az energiahatékonyságról.

Vegyük fel a kapcsolatot

+36-20-286-5965
Telefonáljon nekünk az audittal kapcsolatban! Várjuk megkeresését