Energiahatékonysági igazolás TAO kedvezményhez

Röviden: Az energiahatékonysági igazolás a beruházás előtti és utáni állapot energiafogyasztását hasonlítja össze.

Az energiahatékonysági igazolás árbája

A társaságiadó-kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy rendelkezzünk a 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházásunk energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

"Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolása"

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolását alátámasztóan két energetikai auditot kell lefolytatni, egyet a beruházást megelőző, egyet pedig a beruházással elért állapotról. Az energiamegtakarítás ez alapján mutatható ki. Az igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állíthatja ki az adózó kérelmére.

Kötelező energetikai audit az előtte-utáni állapotról

Beruházást megelőző energetikai audit készítése:

Az energetikai auditáló szervezet a beruházás megkezdésének napját megelőzően - mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján - felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat, és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről. A szakértő az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót.

Beruházást követő energetikai audit készítése:

Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet a beruházás üzembe helyezését követően készíti el és adja át az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarításnak, a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított, vagy becsült értékeit.

Az energiahatékonysági igazolás tartalmazza:

  • a) az adózó nevét, székhelyét, adószámát vagy annak megfelelő azonosítót, adószám és annak megfelelő azonosító hiányában cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát;
  • b) a megállapítást, hogy a beruházás energiamegtakarítást eredményez, és a TAO tv. szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül, valamint megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek;
  • c) a beruházás megvalósításával elért éves végső-energiamegtakarítás mértékét villamos energia (kWh), földgáz (m3) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban és összesítve GJ mértékegységben kifejezve;
  • d) a beruházás üzembe helyezését megelőző alapállapot számítással, méréssel alátámasztott energiafogyasztási adatait villamos energia (kWh), földgáz (m3) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban;
  • e) az energetikai auditáló szervezet nevét vagy cégnevét és névjegyzéki jelölését;
  • f) az energetikai auditáló szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az igazoláson feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, és
  • g) az energetikai auditáló szervezet képviseletére jogosult cégszerű aláírását és a keltezést.
Részletes leírás a TAO kedvezményről

Itt nézheti meg a jogszabályokat

Az igazolás tartalmáról: 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól.

A TAO kedvezmény igénybevételének feltételeiről: 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról.

Kérjen telefonos vagy személyes konzultációt és egyeztessen közvetlenül az auditorral!

Az auditor szemüvege az iratokon.
Kapcsolat